سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی هادیان امری – دانشجویان دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری
محمود حبیب نژاد روشن – دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار
ابراهیم امیدوار – دانشجویان دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری

چکیده:

استفاده از توزیعهای آماری جهت پردازش و تجزیه و تحلیل دادههای اندازهگیری شده برآورد دبی اوج سیلاب لحظهای با دورههای بازگشت مختلف جهت طر احی سازه های آبی یکی از روشهای متداول است. در این تحقیق توزیعهای مختلف آماری در برآورد دبی اوج سیل با دورههای بازگشت مختلف در حوزه آبخیز تجن با بکارگیری توزیعهای آماری مختلف با استفاده از نرمافزار SMADA ارزیابی و مقایسه شد