سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فریبا عدلی – دکترای مدیریت آموزشی استادیار دانشگاه الزهرا(س)

چکیده:

دانش به عنوان تنها منبع استراتژیکی سازمان در سرمایه ی هوشی آن قرار دارد در مقابل سرمایه های سنتی این سرمایه بسیار متحرک و متنوع است لذا جذب استخدام و ابقای آنها چالش اصلی مدیران می باشد با توجه به اهمیت تنوع نیروی کار این پژوهش با هدف ارزیابی جو تنوع و رابطه ی ان با فراینددانش افرینی در سازمان انجام شد روش پژوهش توصیفی – همبستگی بود مشارکت کنندگان 132 نفر از اعضای هیئت علمی بودند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای در این پژوهش حضور داشتند ابزار پژوهش پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS صورت گرفت و از آزمونهای اماری خی دو همبستگی و رگرسیون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد در سطح فردی و مدیریتی نگرشی مثبتی در ارتباط با تنوع نیروی کار وجود دارد.