سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

افشین دانه کار – استادیار – دانشگاه تهران
رزیتا شریفی پور – استادیار -دانشگاه آزاد سوادکوه
سمانه رزمجوی – کارشناسی ارشد -علوم و تحقیقات اهواز

چکیده:

با توجه به این که نواحی ساحلی تولید کننده منابع زیستی بوده و فرایند های حمایت کننده ای را که به طور قطع برای محیط زیست محلی،منطقه ای و جهانی مهم می باشد را در بر میگیرد لذا راهکار هدایت توسعه اقتصادی- اجتماعی در مناطق ساحلی با استفاده از کارآمدترین وسازگارترین معیارهای حساسیت گذاری مناطق ساحلی خواهد بود تا به کمک آن زمینه توسعه مدیریت موثر نواحی ساحلی با هدف تضمین حفظ و حراست، احیا و ترمیم، استفاده خردمندانه، شناخت، درک و بهره جوئی پایدار از مناطق ساحلی فراهم گردد. این واقعیت ضرورت توجه ویژه به حفاظت از مناطق ساحلی را نشان می دهد. در این تحقیق، از روش شاخص حساسیت زیست محیطیESI) اداره اقیانوسی و هواشناسی آمریکاNOAA) برای طبقه بندی فیزیکی نوار ساحلی استان مازندران در برابر انتشار مواد آلاینده بویژه نفت استفاده گردید. به همین منظور محدوده مورد مطالعه در بخش خشکی کاربری های ساحلی تا فاصله 3 کیلومتر از مرز پس کرانه مورد توجه قرار گرفته است و مرز دریایی آن نیز منطبق بر خط هم عمق 10 متر تعریف گردید. سپس بر اساس مدل های ارائه شده توسطNOAA و تقسیم بندی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیاییGIS) انجام شد