سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید طایی سمیرمی – دانشجویان کارشناسی ارشد آبخیزداری،
علیرضا سپهوند – دانشجویان کارشناسی ارشد آبخیزداری،
سیدخلاق میرنیا – دانشیار
حمیدرضا مرادی – استادیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور

چکیده:

نفوذ از جمله پدیدههای مهمی بوده که متأثّر از پارامترهای فیزیکی و هیدرولیکی خاک است. تحقیق حاضر با هدف تعیین حساسیت مدلهای نفوذ کوستیاکوف، فیلیپ، هورتون، سازمان حفاظت خاک آمریکا و گرین-آمپ نسبت به سطوح مختلف رطوبتی برنامهریزی شد. در این تحقیق با ایجاد چهار سطح رطوبتی شاهد ۵ ، ۱۰ و ۱۵ لیتر در کرتهایی به ابعاد ۱ مترمربع، اندازهگیری نفوذ با استفاده از روش استوانه های مضاعف در این کرتها صورت گرفت. در ادامه با استفاده از معیارهای سنجش خطا شامل درصد خطای نسبی، ریشه میانگین مربعات خطا، ضریب کارایی و ضریب تبین مدل برتر انتخاب گردید. نتایج حاصله نشان داد که مدل کوستاکوف بهترین تخمین را از میزان نفوذ در مقایسه با دیگر مدلها داشته است.