سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید نظری پور – گروه محیط زیست پژوهشکده علوم محیطی پژ<هشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فنوری پیشرفته کرمان ایران
فاطمه ایرانمنش – کارشناس ارشدزمین شناسی گرایش زیست محیطی دانشگاه شهید باهنر کرمان ایران

چکیده:

خشکسالی آب شناختی بااثرات دوره های کمبود بارش شامل برف برمنابع آبهای سطحی و زیرسطحی جریان رودخانه تراز دریاچه ها و مخازن آب وآب زیرزمینی درارتباط می باشد فراوانی و شدت خشکسالی آب شناختی اغلب درمقیاس حوضه رودخانه و آبخیز تعریف میگردد نمایه های خشکسالی آب شناختی به طرو کلی وابسته به محاسبات فشرده و داده می باشند یک نمایه ساده و موثرشاخص جریان رودخانه ای می باشد که اخیرا پیشنهاد شده است این شاخص برپایه حجم های تجمعی جریان رودخانه ای برای دوره های همپوشانی از3و6و9و12 ماهه دردرون هرسال آبی می باشد این اجازه میدهد تا حالتهای متفاوت خشکسالی آب شناختی درزنجیره مارکوف غیرایستا مدلسازی و پیش بینی میگردد این روش شناسی بااستفاده ازداده های دبی ایستگاه هیدرومتری پیردان واقع بروی رودخانه سرباز درجنوب شرق ایران اعتبارسنجی گردیده است دوره مورد بررسی ازسال آبی 1360-61 تا 88-89 خورشیدی می باشد سراغاز سال آبی نیز امهر تعیین گردیده است براساس نتایج عمده خشکسالیهای آب شناختی درحوضه رودخانه سرباز دارای حالت خفیف و متوسط می باشند دوره آبی 1378-79الی 1384-85 طولانی ترین دوره و سال ابی 1382-83 سخت ترین سال خشکسالی بوده است دوره های 6و9و12 ماهه به ترتیب ازاعتبار بیشتری برای پایش خشکسالی آب شنختی درمحدده مورد مطالعه برخوردارند