سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نازنین مفیدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی
مجید اونق – دانشیار
واحد بردی شیخ – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در این تحقیق از شاخص بارش استاندارد SPI جهت ارزیابی و تحلیل مکانی خشکسالی در حوزه آبخیز اترک استفاده شده است. بدین منظور از آمار بارندگی ماهانه ۲۳ ایستگاه باران-سنجی با طول دوره زمانی مشترک ۳۰ ساله ۸۳-۵۴ استفاده گردید. شاخص خشکسالی SPI در مقیاسهای ۳ ، ۱۲ و ۴۸ ماهه بدست آمد و سپس به جستجوی زمان بحرانی خشکسالی در طول دوره مورد بررسی پرداخته شد. با استفاده از روشهای زمین آمار،نقشههای گستره حداکثر خشکسالی برای هر یک از مقیاسهای مورد بررسی ترسیم و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بیشترین گستره خشکسالی بسیار شدید در مقیاس ۱۲ ماهه اتفاق افتاده است و با افزایش بازه زمانی از شدت خشکسالی کاسته شده است. با توجه به نقشههای حداکثر خشکسالی حساسترین بخشهای حوضه، بخش شمال شرقی و غرب حوضه است و در تمام مقیاسهای زمانی (کوتاه مدت تا بلند مدت) از خشکسالی شدیدتری برخوردار بوده است و لذا به منظور مدیریت و برنامهریزی مرتبط با خشکسالی و یا امور منابع آب در حوزه آبخیز اترک بایستی توجه ویژهای به این مناطق داشت.