سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب غیاث الدینی –
مسعود سامی –
نینا پورالله وردی –

چکیده:

مقدمه و هدف: مطالعه کیفیت شیر و اطمینان از سلامتی آن دارای اهمیت ویژه ای است. شیر ترکیبی کلوئیدی و بسیار پیچیده است که عمده ترکیبات آن را آب، چربی، پروتئین ها، لاکتوز، ویتامین ها و مواد معدنی تشکیل می دهند. میزان ترکیبات شیر بسته به نوع حیوان و فاکتورهای تغذیه ای و غیر تغذیه ای در نژادهای مختلف گاو شیری متغیر می باشد. هدف از این مطالعه ارزیابی خصوصیات شیمیایی از جمله چربی، پروتئین ، لاکتوز، ماده خشک بدون چربی و نقطه انجماد در شیرخام تحویلی به کارخانه پگاه شهرستان جیرفت در دو فصل زمستان وتابستان می باشد. روش مطالعه: بدین منظور در دو فصل تابستان و زمستان تعداد94 نمونه شیر خام تحویلی به کارخانه پگاه بصورت تصادفی تحت شرایط استریل نمونه گیری شد. نمونه ها در کنار یخ به آزمایشگاه منتقل شدند. فاکتورهای شیمیایی شامل چربی، پروتئین، ماده ی خشک بدون چربی، لاکتوز و نقطه ی انجماد توسط دستگاه لاکتواستار در آزمایشگاه گروه بهداشت مواد غذایی دانشکده دامپزشکی شهید باهنر کرمان اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده توسط نرم افزارآماری Stata 11.2 آنالیز شده و از فواصل اطمینان 95 درصد جهت مقایسه ی میانگین مقادیر مختلف بدست آمده از مراکزجمع آوری استفاده شد. یافته ها : نمونه های تابستان و زمستان از نظر میزان چربی، پروتئین ، ماده خشک بدون چربی ،نقطه انجماد و لاکتوزاختلافاتی داشتند اما تفاوت آن ها معنی دار نبود. میانگین چربی کل نمونه ها 76/3 با درجه اطمینان 8/3-7/3 ، میزان پروتئین 9/2 با درجه اطمینان 3-9/2 ، میزان لاکتوز 1/4 با درجه اطمینان 2/4 – 1/4 ، ماده خشک بدون چربی 2/8 با درجه اطمینان 3/8-2/8 و نقطه انجماد 499/0- با درجه اطمینان 503/.- تا 494/.- بود. بحث و نتیجه گیری: در نتایج به دست آمده میانگین میزان چربی، لاکتوز و ماده خشک نمونه ها در رنج استاندارد ولی میانگین میزان پروتئین پایین تر از رنج استاندارد و نقطه انجماد نمونه ها بالا تر از رنج بود.