سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی (سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدرضا سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد RS & GIS دانشگاه علوم و تحقیقات یزد

چکیده:

استخراج محدوده ساختمان ها از تصاویر ماهواره ای نه تنها نقش انسان را در تولید نقشه های شهری کاهش میدهد بلکه در زمان و هزینه تولید این نقشه ها صرفه جویی قابل توجهی صورت خواهد گرفت و امکان تهیهنقشه محدوده ساختمان ها در بازه های زمانی کوتاه مدت سالیانه ، ماهیانه و حتی کوتاه تر را نیز فراهم می آورد.شهرداریها و سایر ارگانهای شهری نیاز به نقشه های بروز از ساختمانها و سایر عوارض شهر دارند. در اینتحقیق از تصاویر چند طیفی و پانکروماتیک ماهواره کوییک برد باندهای 1 تا 4 جهت بدست آوردن محدودهکلاسهای عوارض شهری مورد نظر مانند ساختمانها ، جاده ها ، گیاهان ، پیاده روها و… استفاده گردید. سپساقدام به تفکیک کلاس ساختمانها از روش طبقه بندی پیکسل مبنا (Pixel Base) گردید. در روش پیکسلمبنا از روش درخت تصمیم گیری (Decesion Tree) استفاده کلاسهای گیاه ، معابر ، پیاده روها و ساختمانهادر آستانه های مربوطه جدا سازی و در دو سال مختلف 2008 و 2012 تغییرات مساحت مقایسه شده و سپسمحدوده بدست آمده با نقشه های رقومی املاک در وضع موجود که از ممیزی سطح شهر تولید شده مقایسهگردیده و دقت روش مورد ارزیابی قرار گرفته است.