سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا رضایی – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه یزد
عطیه توکل – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد
مسعود احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد
گلشن کاویانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد

چکیده:

احساس رضایت شهروندان از محیط شهر و خدماتی که شهرداری ارائه می دهد، عامل مهمی در جهت انگیزه درمردم برای مشارکت درتوسعه شهری و بهبود کیفیت محل سکونت خویش است حکمروایی خوب شهری به نحوی ناگسستنی با رفاه شهروندان پیوند دارد و هدف آن فراهم نمودن بستر دسترسی زنان و مردان و کلیه اقشارجامعه به منافع و حقوق شهروندی است. حومرانی شهری خو بر پایه حقوق شهروندی، تأکید می کند که هیچ مرد، زن یا کودکی را نمی توان از دسترسی به ضرورت های زندگی شهری، شامل پناهگاه مناسب، امنیت مسکن، آب سالم، بهداشت، محیط پاکیزه، سلامتی، آموزش و تغذیه، اشتغال و امنیت عمومی و تحرک باز داشت و زمینه ای رشد و شووفایی استعدادهای افراد جامعه و بهری گیری بهینه از منابع را برای نیل به رفاه، پیشرفت، نظم، امنیت و سلامت فردی و اجتماعی فراهم می کند . از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رضایت مندی شهروندان از مدیران شهری بر اساس الگوی حکمروایی خوب شهری به بررسی این مهم می پردازد این مقاله از نوع توصیفی – پیمایشی است و ابزار جمع آوری داده از طریق پرسش نامه از میان 313 نفر نمونه که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخا شده و با کمک نر افزار SPSS مورد تجز یه و تحلیل قرارگرفته است. با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل این پژوهش مدیران شهری شهر سیدان در ارایه برنامه ها و طراحی جهت برآورده شدن خواسته ها و نیازهای جوانان عملورد موفقی نداشته است. در پایان هم برای ارتقا و افزایش عملکرد مد یران شهری بر اساس الگوی حکمرانی خوب شهری راهکارها و پیشنهاداتی ارائه گردید