سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حامد مهدیلوترکمانی – کارشناس ارشد سازه، شرکت ژیان، تهران
میثم مهدیلوترکمانی – کارشناس مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی ارومیه

چکیده:

ساز ههای زی رزمینی ب هعنوان ساز ههای خاص و استراتژیک هر کشور نقش مهمی را در مقاصد عمرانی، نظامی و اقتصادی آن کشور دارند. مخازن مدفون یکی از ساز ههای مهم شریا نهای حیاتی تاسیسات شهرها و نیروگاههای بر قآبی است. در کشور مابا توجه به احداث نیروگاههای بر قآبی و ذخیره انرژی و همچنین نف تخیز بودن و لزوم ذخیره نفت در ترمینا لهای نفتی درمقادیر عظیم و سایر کاربردها از مخازن ذخیره مدفون در خاک استفاده م یشود. در این تحقیق با انتخاب مدلی از مخزن مدفون،رفتار دینامیکی مخزن با سیا لهای مختلف بررسی شده است. یکی از پارامترهای مورد نظر در این تحقیق نوع سیال بوده وپارامتر دیگر رکورد زلزل ههای اعمالی است که در تحلیل دینامیکی مخزن به صورت تاریخچه زمانی از آ نها استفاده شده است. نتایج تحلیل نشا ندهنده وجود اختلاف در رفتار دینامیکی مخزن برای سیالات مختلف تحت رکورد زلزل ههای مختلف است. ازاین نتایج م یتوان در رفتار سنجی و طراحی مخازن برای سیالات مختلف استفاده کرد.