سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهمن اقتداری – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
مسعود پنجه پور – استادیار، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن محمدی زهرانی – کارشناس، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
جواد میرزابیگی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این پژوهش کامپوزیت ریختگی AZ91/Al2O3 به روش ریختهگری کوبشی تولید شد و تاثیر پارامترهای فشار و درصد تقویتکننده بر رفتار سایشی کامپوزیت محصول مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور آلیاژ منیزیم AZ91 به عنوان زمینه و فومهای پیشساخته آلومینا به عنوان تقویتکننده مورد استفاده قرار گرفت. مقاومت سایشی نمونهها توسط آزمون سایش به روش پین روی دیسک تحت بار ۱۰ نیوتن و طی مسافت ۱۰۰۰ متر ارزیابی شد. نتایج آزمون سایش نشان داد که افزودن ۱۵ درصد حجمی تقویتکننده، مقاومت سایشی را در حدود ۴۲ درصد نسبت به آلیاژ پایه بهبود میبخشد. همچنین با افزایش فشار ریختهگری کوبشی تا ۱۰۰MPa ، مقاومت سایشی نمونه های کامپوزیتی حاوی ۱۰ درصد حجمی آلومینا در حدود ۴۰ درصد بهبود یافت که به علت کاهش اندازه دانه زمینه و نیز کاهش میزان تخلخل میباشد. بررسی سطوح سایش نشان داد که مکانیزم غالب در سایش آلیاژ بدون تقویتکننده سایش چسبان و مکانیزمهای سایش غالب در نمونههای کامپوزیتی، سایش خراشان و تورقی است.