سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدسعید کلانتری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف (قطب علمی هیدرودینامیک و م
سیدمحمود برقعی – عضو هیئت علمی، دانشگاه صنعتی شریف (قطب علمی هیدرودینامیک و مهندسی دری
پیمان اق تومان – عضو هیئت علمی ، پژوهشکده حفاظت آب و خاک

چکیده:

احداث سازه های دریایی در سواحل باعث ایجاد تغییر در طبیعت پدیده های دریایی می شود. این خود باعث ایجاد تغییر در الگوی موج در ناحیه نزدیک به ساحل است. تغییرات در الگوی موج می تواند بر رسوب گذاری، رسوب برداری و به طور کلی رژیم انتقال رسوب تاثیر گذارد . تغییر در رژیم رسوب بر عمر سازه هایی مانند زیستگاه های مصنوعی تاثیر گذار بوده به نحوی که اگر رسوب گذاری در این ناحیه بیشتر از مقدار پی ش بینی شده باشد، باعث از کار افتادن و ایجاد اختلال در عملکرد این سازه می شود. در این تحقیق، تغییرات الگوی موج تحت اثر کارگذاری زیستگاه های مصنوعی با استفاده از مدل آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها بر روی مدل سه بعدی و با استفاده از امواج ن امنظم در حوضچه موج انجام شد. امواج نامنظم با طیف انرژی جانسواپJONSWAP) در مدل به کار گرفته شد. با استفاده ازنتایج به دست آمده از آزمایشات رابط ه ضریب انتقال امواج و تیزی موج برای آرایش شش ردیف زیستگاه مصنوعی مورد بررسی قرار گرفت. بر طبق نتایج با افزایش ت یزی موج ضریب انتقال موج از روی سازه کاهش م ییابد. نتایج تحقیق حاضر با نتایج سایر کارهای مشابه در زمینه ساز ههای مستغرق مقایسه شد.