سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فاطمه کاراندیش – دانشجوی دکتری ابیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس
علی شاهنظری – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مهدی جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی

چکیده:

رژیم گرمایی خاک روی بسیار ی از خواص فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی آن موثر است خاک بستر اصلی رشد گیاهان زراعی بوده و دمای آن تا حد زیادی وضعیت رشد گیاه را متاثر می سازد دشوار بودن تعیین تغییرات دمایی خاک دربه دلیل کثیر بودن عوامل موثر بر آن همچون شرایط اتمسفری، شرایط گیاهی و برخی خواص پویای خاک چون البیدو و رطوبت برخی محققان تلاش نموده اند تا با کاربرد علم زمین امار رابطه ای میان خواص خاک و موقعیت مکانی آنها بیابند. با این وجود تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته باشد اندک است دراین مطالعه به منظور بررسی تاثیر ابیاری ناقص ریشه در توزیع دو بعدی دما، روند تغییرات مکانی دما در محدوده ریشه گیاه ذرت تحت تیمارهای ابیاری کامل Fi و ابیاری ناقص ریشه در دو سطح ۷۵ درصد PRD75 و ۵۵ درصد PRD55 قبل و بعد از ابیاری با استفاده از روشهای کرجینگ، کوکریجینگ و میانگین متحرک وزنی مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج ارزیابی روشهای زمین امار دراین تحقیق گواه این مطلب است که میزان خطای تخمین در هر سه تیمار با استفاده از روش کریجینگ مقدار کمتری را به خود اختصاص میدهد.