سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سلمه جمشیدی – کارشناسی ارشد جغرافیا (ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی

چکیده:

شناخت نواحی مستعد حرکات توده ای یکی از گام های اولیه در مدیریت منابع طبیعی است. در سالهای اخیر عوامل طبیعی و انسانی باعث وقوع خسارتهای زیاد ناشی از زمین لغزشها شده است.هدف از این تحقیق ارزیابی کارآیی مدل های آماری تحلیل سلسله مراتبی سیستمها به منظور شناسایی مناطق دارای پتانسیل لغزش در حوضه کرند غرب می باشد نفوذ ناپذیر بودن سنگ زیربنا، شیب، بویژه حوضه را از لحاظ وقوع لغزش آسیب پذیر ساخته است و شرایطی را فراهم کرده که انواع ناپایداری های دامنه ای مانند لغزش و حرکات توده ای مشاهده می شود. نقشه های ژئولوژی، شیب، جهت شیب، فاصله از گسل، فاصله از جاده، فاصله از رودخانه وکاربری اراضی و ژئومورفولوژی در GIS تهیه و گردید. از قطع دادن نقشه های عوامل با نقشه پراکنش لغزشها تعداد لغزش وقوع یافته در طبقات هر عامل به دست آمد و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی وزن هر عامل تعیین و شد و از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی، نقشه خطر زمین لغزش حوضه تهیه گردید. نقشه پهنه بندی، نواحی در معرض خطر و مستعد وقوع زمین لغزش را نشان می دهد و می تواند مورد استفاده طیف وسیعی از مدیران و برنامه ریزان قرار گیرد. شناسایی نواحی با پتانسیل بالای وقوع زمین لغزش آگاهی لازم برای اجتناب از اراضی مذکور را فراهم کرده و اجرای اقدامات اولویت دار را امکان پذیر می سازد.