سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن عباس زاده – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، طرح آزاد
محمدرضا شاهوردیلو – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس، طرح آزاد.

چکیده:

مدول الاستیک به عنوان پارامتر موثر برای توصیف رفتار سنگ تحت بارهای اعمالی در اکثر پروژ ههای مهندسی سنگ مطرح است. رو شهای متفاوتی برای محاسبه مدول الاستیک سنگ با استفاده از داد ههای آزمایشگاهی وجود دارد که هرروش با توجه به رفتار منحنی تنش -کرنش سنگ بکر دارای مقدار متفاوتی است. هدف از این مقاله ارزیابی روشی مناسب و تکرار پذیر برای تعیین مدول ماسه سنگ مخزن بالادست نیروگاه تلمبه -ذخیره ای است. معیار تکرارپذیری بر اساسمقدار ضریب تغییرات موجود در میانگین هر روش بوده است. در این راستا تعداد 18 آزمایش تک محوری بر روی نمون ههای ماسه سنگ بکر در دو حالت اشباع و خشک مورد بررسی قرارگرفته است. مدول الاستیک با استفاده از شش روش مرسوم محاسبه شده و نتایج حاکی از تکرار پذیری روش مدول سکانت 50 درصدی برای حالت اشباع و مدول سکانت 50 درصدی تصحیح شده در شرایط خشک با مقادیر میانگین 22/27 و 29/56 گیگاپاسکال بودها ست همچنین مقایسه مقدار متوسط ضریب تغییرات حال تهای اشباع و خشک ماسه سنگ نشان م یدهد با افزایش مقدار میانگین مقاومت تک محوری، ضریب تغییرات کاهش پیدا م یکند