سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ژئوماتیک 89

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی ابذل – دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، د
مسعود ورشوساز – استادیار گروه فتوگرامتری و سنجش از دور دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئومات
محمد سعادت سرشت – استادیار گروه فتوگرامتری و سنجش از دور دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

اغلب برای ارزیابی روش های استخراج پیک خط لیزر عموما از داده های شبیه سازی شده استفاده می شود و درمیان الگوریتم های موجود آن الگوریتمی مناسب تر معرفی می شود که در مواجه با داده های شبیه سازی شده از دقت بالاتری نسبت به دیگر الگوریتم ها از خود نشان دهد. اگر چه ارزیابی الگوریتم های استخراج خط لیزر توسط تکنیک های شبیه سازی می تواند به انتخاب یک تکنیک استخراج خط لیزر بیانجامد اما نتایج ارزیابی ها در این مقاله نشان می دهد که با تغییر پارامترهای خط لیزر در تصویر همواره یک الگوریتم بهینه نبوده و با تغییر هر کدام از پارامترها یک تکنیک در استخراج دقیق تر پیک خط لیزر از دیگری پیشی می گیرد. از سوی دیگر داده های شبیه سازی شده هر چه قدر هم که در ایجاد آن دقت کافی بکار رفته باشد نمی تواند بطور صد در صد نماینده داده واقعی اسکن در عمل باشد. بنابراین با توجه به حساسیت الگوریتم های موجود نسبت به پارامترهای موثر در استخراج پیک خط لیزر در تصویر، ضروری است ارزیابی روش های موجود مستقیما روی داده های واقعی اسکنر صورت پذیرد. بنابراین الگوریتم بهینه استخراج خط لیزر برای سیستم اسکنر الگوریتمی است که در نتیجه بکارگیری آن در فرایند ارزیابی، دقت کلی اسکنر بدست آمده بالاتر باشد. این ارزیابی در واقع میزان سازگاری الگوریتم استخراج پیک خط لیزر را در اسکنر مورد نظر نشان می دهد.