سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شجاع آرین مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی زراعت،
حمیدرضا گنجعلی – استادیاران گروه مهندسی کشاورزی زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
حمیدرضا مبصر –

چکیده:

دستیابی به بهترین روش کنترل علفهای هرز چه از نظر پایداری محیط زیست وچه از نظر افزایش عملکرد محصول زراعی ضروری است .بدین منظورآزمایشی در سال 1931 درمزرعه تحقیقاتی جهادکشاورزی شهرستان خاش به اجرا گردید.دراینآزمایش قطعه زمین موردنظربه منظور کاشت ذرت دانه ای رقم Sc704 دردوزمان روز وشب وبصورت جداگانه تحت عملیات 0مترمربعی صورت گرفت وعلف های هرز به / خاکورزی قرارگرفت.نمونه برداری ازعلف های هرز با استفاده ازکوادراتی به ابعاد 5تفکیک گونه شناسایی وشمارش شدندوعملکردنهایی ذرت در هرقطعه ارزیابی گردید.نتایج نشان دادکه انجام عملیات خاکورزیدرشب ،تاج خروس،سلمه تره , وگوش بره رانسبت به خاکورزی درروز کنترل نمود.ودرکنترل علف های هرز سیزاب ،تاج ریزی سیاه وگاورس وخرفه تفاوتی بین تیمار نور وتاریکی مشاهده نشد.که احتمالابیانگرعدم حساسیت این علفهای هرز نسبت بهزمان انجام شخم میباشد.عملکرد ذرت در تیمار شخم در شب بالاتر از شخم در روز بودامااین اختلاف عملکرداز لحاظ آماریمعنی دار نبود.با توجه به این تحقیق می توان اظهارداشت که انجام عملیات خاکورزی همچون شخم ودیسک درشب می تواند برتراکم علف های هرزوهمچنین مصرف علفکش ها در سطح مزرعه تاثیر بسزایی داشته باشد