سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کیوان ویسی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
محمدرضا سمرقندی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی همدان
سیدبشیر مختارپوریانی – کارشناس فنی طرح سد ژاوه و سامانه انتقال، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ای
عرفان دانایی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست (گروه بررسی آلودگ یهای زیست محیطی بخش محی

چکیده:

پدیده شکوفایی جلبکی که در اثر ورود مواد مغذی نیترات و فسفات به منابع آبی به وجود میآید یکی از مهمترین عوامل زوال کیفیت آب در مخازن سدها است. باتوجه به اهمیت دریاچه سد مخزنی اکباتان که بخش مهمی از آب آشامیدنی شهرستان همدان را تامین م یکند در این مطالعه با اندازهگیری ماهانه نیترات، فسفات و کلروفیل a در طی ما ههای سال 1389 به بررسی وضعیت تغذیهگرایی در دریاچه مذکور با استفاده از شاخصهای غنیشدگی کارلسون، چاپرا و والن وایدر پرداخته شده است.نتایج نشان داد مغذ یترین وضعیت مربوط به مردادماه 53/66 اتروفیک) و کمترین حالت تغذیهگرایی مربوط به بهمن ماه 45/97اتروفیک) بوده است که نشان میدهد مخزن در فصل زمستان به سمت شرایط نیمه مغذی بهبود یافته است. همچنین در ایستگاه شماره 6 که ورودی دریاچه است بالاترین حالت تغذی هگرایی مشاهده شد. عامل اصلی تغذیهگرایی در دریاچه ترکیبات فسفری بوده است که از منابع برون مخزنی وارد دریاچه م یشود. شاخصهای غنیشدگی نشان دادند در اکثر ما ههای سالدریاچه دارای شرایط مغذی خطرناک است که این پدیده میتواند در سالهای خشک و نرمال موجب کاهش شدید اکسیژن محلول در آب و کاهش کیفیت آب خروجی از سد شود.