سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد معلمی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
عباس نجفی زاده – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمد کرمانپور – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان
احد رضایی – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در سال های اخیر تولید فولادهای فوق ریزدانه با خواص مکانیکی مطلوب بسیار مورد توجه قرار گرفته است. د راین میان تولید فولادهای فوق ریزدانه زنگ نزن آستنیتی به دلیل کاربرد گسترده د رصنایع مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. د راین تحقیق پس از ریخته گری فولاد ۲۰۱ و انجام عملیات فورج و آنیل انحلالی، جهت تبدیل آستنیت به مارتنریت عملیات نورد سرد به میزان ۹۰% کاهش در سطح مقطع انجام شد. سپس نمونه های نورد شده د ردماهای ۹۰۰-۸۰۰ درجه سانت یگراد به مدت زمان های ۳۰ ثانیه تا ۳۰ دقیقه آنیل شدند. نتایج نشان داد کمترین اندازه دانه د رساختاری با بیشترین میزان باز گشت د رحدود ۱۰۰-۹۰ نانو متر بوده و استحکام تسلیم بدست آمده در این شرایط د رحدود ۱۲۵۰Mpa می باشد.