سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نسرین صادقی – مربی دانشکده علوم پزشکی گناباد
احسان ا… حبیبی – استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مسعود فرحناک – مدیر ایمنی و بهداشت معدن گل گهر سیرجان

چکیده:

برای جلوگیری از حوادث و ایمن کردن محیط کار در ابتدا شـناخت کامـل خطـرات احتمـالی و ر یـ سکهایی کـه فـرد را تهدیـد می کنند ضرورت دارد . در این مطالعه برای شناسایی خطرات در بخش آسیابها ی خشک واحد تغلیظ معـدن گـل گهـر از روش ارزیابی ریسک 3D-Melbourne اسـ تفاده کـرد یم . در ابتـدا هـر شـغل را بـه ریـز فعالیتهـای آن تقـسیم کـرده و بـر اسـاس
مشاهده،گفتگو،مطالعه دستورالعملهاو شرح وظایف به شناسایی کل ریسکهای موجود پرداخت یم . سپس با اسـتفاده از فاکتورهـا ی Consequence و Likelihood ، Exposure امتیاز وسطح ریسک هر فعالیت محاسبه شد . بـر اسـاس یافتـه هـا در یـازدهشغل مورد ارزیابی ٩٧ ریسک وجود دارد . که به ترتیب دارای سطح ریـسکها ی Low در %٣٤/٠٢ ، Medium در %٢٥/٧٧ ، Highدر ٢١/٦٨%وExtreme در١٨/٥٥ %از موارد می باشند
در اولویت بندی برای انجام اقدامات کنترلی جهت کاهش سطح ریسک باید ترتیب مشخص شده از نظر شدت ریسک را مد نظر قرار داد . به این منظور برای فعالیتهای با سطوح ریسک E ، H ، M و L باید به ترتیب، حذف فعالیـ ت ،جـایگزین ی بـا ریـسک کمتر، اعمال کنترلهای مهندسی و پیشگیری از افزایش سطح ریسک با نظارت مستمر صورت گیرد . پیشنهاد می شود که ارزیابی ریسک در کل واحدهای معدن انجام شود و نتایج حاصله برای کاهش ریسکها مورداستفاده قرار گیرد . همچنین، روشهای اجرای کار و شرح وظایف کارگران با در نظر گرفتن ریسکهایی که آنها را تهدید می کند مجددا " تعریف شوند بطوریکه مواجهه با خطر و احتمال بروز آسیب به کمترین میزان برسد .