سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمسعود منافی قرابائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی، دانشگاه صنعت آب و برق تهران
علی نورزاد – استادیار دانشکده آب و محیط زیست، دانشگاه صنعت آب و برق، تهران.
محمدرضا مهدویفر – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ایران، تهر
فائزه باقری خلیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی، دانشگاه صنعت آب و برق

چکیده:

مدیریت ایمنی یکی از بخ شهای جدا نشدنی و ضروری صنعت سد سازی به منظور حصول اطمینان از تأمین ایمنی است. ازآنجایی که ماهیت مدیریت ایمنی سد ف ینفسه شامل مدیریت ریسک و تصمیم گیری تحت شرایط عدم قطعیت است، لذا روشهای ارزیابی ریسک به طور گستردهای در برآورد سطح ایمنی مورد استفاده قرار میگیرند. ارزیابی ریسک این فرصت را به متخصصین میدهد که بسیاری از دادههای اولیه مهم را برای تصمیمگیریهای ایمنی سد در نظر بگیرند و با ارزیابیهای کیفی و کمی به تکمیل اطلاعات خود بپردازند و نهایتاً به اتخاذ تصمیمهای مناسب چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ عملکردی، بپردازند. مدیریت ریسک فرآیندی روشن و سیستماتیک است که با تعیین، تحلیل و اعمال کنتر لهای لازم برای غلبه بر ریس کها، انجام م یگیرد. به طور کلی هدف تحلیل ریسک شناسایی و مدیریت این عدم قطعی تها است. رویکردهای تحلیلی از اطلاعات مربوط به توزیع احتمالاتی مشخصات شیب برای تعیین توزیع احتمالاتی خروج یهای آنالیز استفاده م یکنند که به کمک آن م یتوان احتمال خرابی یا ناپایداری شیب را به صورت کمی بررسی کرد. در این مقاله سعی شد هاست تأثیر رو شهای احتمالی بر آنالیز پایداری شیروان ی سدهای خاکی نشان داده شود و روش بکارگیری شبیه سازی مون تکارلو به عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند آنالیز پایداری شیب سدهای خاکی نمایش داده شود