سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اصغر شریفی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
فاطمه اسلامیه – دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور ارزیابی سطح رشد اخلاقی در نوجوانان انجام شده است. هدف تحقیق، کاربردی و روش اجرای آن توصیفی (پیمایشی) بوده است. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه رشته ادبیات و علوم انسانی شهر تهران تشکیل داده اند. حجم نمونه بر مبنای فرمول «کوکران» برابر با 377 نفر برآورد گردید و برای نمونه گیری از روش تصادفی طبقه ای برحسب منطقه جغرافیایی استفاده شده است. ابزارگردآوری داده ها، پرسشنامه هنجاریابی شده سطوح رشد اخلاقی «لطف آبادی» که شش مقوله اخلاقی شامل اخلاق زیست محیطی، اخلاق مراقبت از خود یا اخلاق فردی، اخلاق خانوادگی، اخلاق اجتماعی، اخلاق انسانی و اخلاق معنوی یا متعالی را در نوجوانان مورد سنجش قرار می دهد، بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های K-S و t تک گروهی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که سطح رشد اخلاقی نوجوانان مورد مطالعه بالاتر از حد متوسط جامعه می باشد. بطوریکه بیشترین میانگین مربوط به اخلاق اجتماعی و کمترین میانگین مربوط به اخلاق خانوادگی می باشد.