سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اصغر کرمی – دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه علوم و تحقیقات قم
حسین ایزدی – عضو هیئت علمی حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامشهر

چکیده:

همانطور که اقتصاد هر کشور با توجه به موقعیت و فعالیتهایی که امکان انجام در آن حوزه ی اقتصادی وجود دارد ، تشکیل می گردد و از اینرو با توجه به فعالیتهای موجود در کشور تولید ناخالص داخلی بر اساس گزارشات بانک مرکزی شامل بخشهایی نظیر نفت ، کشاورزی ، صنعت و معدن ، ساختمان و خدمات می باشد و تولید ناخالص داخلی بر اساس ارزش افزوده ی تولید شده توسط بخشهای ذکر شده ایجاد می گردند. و از آنجاییکه توسعه و رشد اقتصادی کشور تحت تاثیر بازارهای مالی می باشد و از طرف دیگر بازار سرمایه و بازار پول بعنوان تامین کنندگان منابع جهت انجام فعالیتهای اقتصادی در بخشهای مختلف تلقی می گردند، لذا بررسی و مطابقت سهم بخشهای مختلف اقتصاد در تولید ناخالص داخلی و سهم صنایع با توجه به بخشهایی که فعالیت می کنند در بازار سرمایه اهمیت بسیاری دارد. لذا در این پژوهش به ارزیابی سهم بخشهای مختلف اقتصاد در تولید ناخالص داخلی و مطابقت آن با سهم هر یک از صنایع در بازار سرمایه پرداخته شده است. دراین پژوهش میزان تولید ناخالص داخلی ایجاد شده توسط هر یک از بخشهای مختلف اقتصاد را بر اساس گزارشات اقتصادی تهیه شده توسط بانک مرکزی در پایان سال 1392 و ارزش بازار صنایع در بازار سرمایه در پایان سال 1392 با توجه به طبقه بندی بخشهای مختلف تولید ناخالص داخلی مطابقت داده شده و در نهایت مشخص گردید که اختلاف معناداری بین سهم اغلب بخشهای مختلف در تولید ناخالص داخلی و بازار سرمایه خصوصا بخش خدمات وجود دارد. لذا در اینصورت تغییرات ایجاد شده در بخشهای مختلف اقتصاد لزوما باعث تغییر در بازار سرمایه نخواهد شد، و تحلیل های اقتصادی منجر به پیش بینی های درستی از بازار سرمایه نخواهد داشت. یافته های حاصل از این پژوهش برای سیاست گذاران بازار سرمایه جهت اقدامات لازم در جذب بخشهایی از اقتصاد که سهم کمتری در بازار سرمایه دارند قابل ملاحظه می باشد.