سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین ادب – استاد یار و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
بهمن شاملو – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی(تولید)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عوامل و شاخص های ارزیابی نت مبتنی بر قابلیت اطمینان در شرکت پمپ های صنعتی ایران با رویکرد الکتره می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را 150 نفر از خبرگان شرکت که با استفاده از فرمول کوکران تعداد اعضای نمونه 85 نفر می باشد.ابتدا سه عامل اصلی در ارزیابی نت مبتنی بر قابلیت اطمینان که عبارتند از : -1 عامل مدیریتی؛ 2- عامل فنی، 3-عامل نیروی انسانی، شناسایی شدند.سپس با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون به وزن دهی شاخص ها ی ب?عد مدیریتی، فنی و نیروی انسانی پرداختیم. آنگاه با توجه به اوزان محاسبه شده حاصل از آنتروپی، به وسیله ی تکنیک الکتره به رتبه بندی وتعیین نفوذ این عوامل پرداختیم. نتایج نشان می دهد که عامل نیروی انسانی بیشترین تاثیر را نسبت به عامل مدیریتی و عامل فنی نشان می دهد