سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هانیه نوری – دانشجوی ارشد گیاهان دارویی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
عزیزالله خیری – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
سیدنجم الدین مرتضوی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده:

خشکی یکی از مهمترین عوامل محدود کننده رشد گیاهان در سرتاسر جهان و شایعترین تنش محیطی است. شناسایی زمان بحرانی و زمان بندی بر مبنای یک برنامه دقیق و اساسی برای گیاه، کلیدی برای نگهداری آب و بهبود عملیات آبیاری و قابلیت تحمل گیاه به کمبود آب در کشاورزیست. آب یکی از مهمترین عوامل محیطی است که تأثیر عمده ای بر رشد و نمو و مواد مؤثره گیاهان دارویی دارد. در همین راستا تحقیقی در گلخانه دانشگاه زنجان اجرا شد که در این پژوهش، اثر درصدهای مختلف کم آبی بر شاخص های عملکردی گیاه نعناع فلفلی مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای خشکی اعمال شده شامل، شاهد (100 درصد ظرفیت زراعی)، 75 درصد و 50 درصد ظرفیت زراعی و جمع آوری نمونه ها یک ماه پس از آخرین تیمار صورت گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد سطوح مختلف تنش تأثیر معنی داری روی صفات مرتبط با عملکرد داشتند. به این صورت که طول میانگره، وزن تر و خشک اندام هوایی و عملکرد وزن تر و خشک اندام هوایی تحت تأثیر تنش های به کار گرفته شده در این تحقیق در مقایسه با شاهد کاهش معناداری نشان داد. ولی تغییرات طول اندام هوایی در مقایسه با شاهد معنی دار نبود. از سوی دیگر نتایج نشان داد تنش خشکی 50 درصد ظرفیت زراعی سبب افزایش میزان کلروفیل برگ نسبت به تنش خشکی 75 درصد و شاهد شده است.