سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیما یارمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه تهران

چکیده:

مسکن مهر سیاست جدیدی است که درسالهای اخیر جهت تامین مسکن برای گروه های کمدرآمد جامعه توسط دولت در پیش گرفته شد و ساخت و ساز مسکن درحجمی انبوه برای حل مشکل مسکن آغاز شد اما متاسفانه تلاش جهت سرعت بخشیدن به این امر باعث کاهش کیفیت طرحهای آماده سازی تهیه شده و فقدان طرح اولیه مناسب برای توسعه می باشد هدف این مقاله ارزیابی طرح آماده سازی شهرک گلستان بجنورد که برای تامین اراضی مسکن مهر درنظر گرفته شده است با کمک اصول و معیارهای طراحی می باشد روش تحقیق از نوع تحلیلی و توصیفی می باشدیکی از انواع روشهای تحلیل ارزیابی می باشد و دراین پژوهش از روش ارزیابی پیش از اجرا استفاده شده است یافته ای پژوهش حاکی از این مساله است که طرح آماده سازی شهرک گلستان از نظر رعایت اصول و معیارهای طراحی جهت دستیابی به محیط مطلوب برای زندگی دروضع متوسط قرار دارد و می توان گفت که طرح های توسعه شهری درمرحله تهیه به بسیاری از اصول و معیارها پایبند هستند که درمرحله اجرا به آنها توجهی نمی شود.