سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا میرجلیلی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه ازاداسلامی واحدیزد
مجتبی دهقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاداسلامی واحدیزد

چکیده:

آسیب ها وعوامل گوناگونی چون کیفیت نامناسب بتن اشتباهات درمحاسبات خوردگی ارماتورها پوسته شدن بتن وهمچنین ضعف درمحاسبات باعث میشوند که عملکرد لرزه ای موردانتظار برای اعضای بتن مسلح مناسب نباشد ظرفیت باربری اعضای بتن مسلح آسیب دیده را میتوان باراهکارهای مناسبی تا سطح عملکرد مدنظر بازیابی کرد اتکا سازه به ستون و نقش اساسی آن درپایدارسازی باعث توجه برنامه های مقاوم سازی به این عضو سازه ای میگردد یکی ازمتداولترین روشهای مقاوم سازی ستون های بتن مسلح تکنیک روکش کردن ژاکتینگ می باشد برحسب نوع مصالح مصرف شده درروکش سه روش میتوان متصور بود که عبارتنداز: روکش بتنی مسلح روکش فولادی روکش FRP دراین تحقیق تاثیرنوع روکش فولادی و نحوه اتصال آن به هسته بتنی موردب ررسی قرار میگیرد اتصال روکش فولادی به هسته بادوروش بررسی و نحوه اتصال بین هسته بتنی و روکش مقایسه میگردد نتایج نشان میدهد که روکش فولادی درصورت سهیم نبودن درباربری ثقلی ستون تاثیر قابل ملاحظه ای درافزایش باربری ستونها ندارد