سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حامد رفیعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مهدی سیاوش نیا –
نادر عباسی – موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی کرج ایران

چکیده:

دراین پژوهش بمنظور ارزیابی تاثیر الگوی مسلح سازی توسط ژئوگرید برکمانش جانبی ستون سنگی با درنظر گرفتن سه حالت مام مسلح مسلح شده موضعی و مسلح شده ترکیبی به بررسی تغییر ات حداکثر کمانش جانبی کاهش حداکثر کمانش عمق کمانش جانبی حداکثر و طول ناحیه کمانش یافته درستون سنگی توسط نرم افزار اجزا محدود Plaxis پرداخته شد نتایج نشان میدهند افزایش سختی محوری ژئوگرید تاثیر قابل توجهی برافزایش ظرفیت باربری و کاهش حداکثر کمانش جانبی ستون سنگی مسلح داشته و ظرفت باربری ستون مسلح با سختی محوری کمتر بمیزان بیشتری تحت تاثیر مقاومت برشی خاک رس Cu اطراف است همچنین کاربرد مسلح سازی ترکیبی نسبت به تمام مسلح و موضعی باعث انتقال عمق کمانش جانبی حداکثر به اعمال پایین تر شده و منجر به مسلح سازی بهینه از لحاظ مصرف مسلح کننده می گردد.