سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

عبدالله خانی – استادیار گروه حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
مرتضی احمدی – کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه اصفهان

چکیده:

بر اساس رویکردهای نوین ارزیابی عملکرد، بررسی کارایی فعالیت ها و فرآیندهای سازمانی، توأمبا کنترل اثربخشی سازمان در رسیدن به اهداف درازمدت و راهبردهای آن صورت می پذیرد. برای اینمنظور، در ادبیات نوین حسابداری مدیریت شرکت ها بیشتر بر اطلاعات یا روش های خاصی تاکیدمی نمایند که مربوط به استراتژی آن ها باشد. اما از آنجا که هر استراتژی در نوع خود، منحصر به فرداست، برای اجرای استراتژی ها از معیارهای عملکرد متفاوت، با درجه اهمیت های مختلف، استفادهمی گردد. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین گونه های استراتژیک مایلز و اسنو و کاربردمعیارهای کارت ارزیابی متوازن پرداخته است. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و اطلاعاتلازم برای آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه برای نمونه انتخابی شامل 62 شرکتتولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است. نتایج پژوهش نشاندهندهوجود رابطه مثبت معنادار بین استراتژی تحلیل گر و ب هکارگیری معیارهای کارت ارزیابی متوازن درمجموع و به تفکیک سازه ها بوده، اما عدم رابطه معنادار بین استراتژی آینده نگر و ب هکارگیری معیارهایکارت ارزیابی متوازن میباشد. علاوه بر این، نشان دهنده اثر منفی استراتژی تدافعی بر ب هکارگیریمجموع معیارهای کارت ارزیابی متوازن و معیارهای جنبه فرآیندهای داخلی می باشد.