سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیرحسین محوی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
قاسم کیانی – دانشجوی کارشناسی اردش مهندسی بهداشت محیط
فاطمه شیخی – کارشناس ارشد مهندسیبهداشت محیط

چکیده:

سیانید را می توان به روشهای مختلفی از محیط های مایی حذف کرد اما غالب این روشها هزینه بر می باشند دراین مطالعه از رزین تبادل کننده لیواتیتFO36 برای حذف سیانید استفاده شده است حذف سیانید از محیط مایی با رزین تبادل کننده لیواتیت FO36 در وضعیت های مختلف از جمله اثر میزان ماده جاذب، غلظت سیانید اولیه زمان تماس، و PH در فاز ناپیوسته مرود بررسی قرارگرفت در پروسه تبادل کننده ناپیوسته آزمایشات نشان داد که PH محلول در دستیابی به حداکثر حذف و همچنین زمان تماس نانوذرات در شرایط اسیدی یک فاکتورمهم می باشد زمان بهینه در 60 دقیقه تماس حاصل گردید به طوریکه با افزایش PH از 7 به 11 در زمان تماس 60 دقیقه راندمان حذف از 74 به 42 درصدکاهش می یابد. نتایج تحقیق نشان داد که در میزان دوز 3 گرم برلیتررزین و زمان تماس 60 دقیقه PH=7 غلظت 2/5میلی گرم برلیتر سیانید حداکثر راندمان حذف سیانید 81% بدست آمد لیواتیت FO36 قدرت باند شدن بالایی دارد واثر تبادل یون سیانید برروی رزین تبادل کننده کاتیونی ازمعادله واکنش درجه اول پیروی کرد. با این حال رزین لیواتیت FO36 می تواند به عنوان یک گزینه مناسب با بتوجه به قابل احیا بودن آن جهت کاهش میزان سیانید از پساب صنایع و بخ صوص صنایع آبکاری که دارای مشکل حضور سیانیددر پساب می باشد به کار می رود.