سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

محمدعلی ززولی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران
ذبیح اله یوسفی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران
اکبر اسلامی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ت
مریم باقری اردبیلیان – دانش آموختهکارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

چکیده:

فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته نظیر فنتون و فتوفنتون بطور موثری برای اکسیداسیون ترکیبات آلی مقاوم و تبدیل آنها به مواد بی خطر در شیرابه کاربرد دارند با این حال اطلاعات اندکی در مورد استفاده از فرایند فنتون اصلاح شده درتصفیه شیرابه وجود دارد بنابراین هدف از این مطالعه تصفیه شیرابه زباله های شهری توسط سه فرایند فوق درترکیب با فرایند انعقاد و لخته سازی به عنوان پیش تصفیه می باشد این مطالعه یک مطالعه تجربی است که با استفاده از سیستم پایلوت آزمایشگاهی انجام شد شیرابه مورد استفاده از دفن زباله شهری قائمشهر جمع آوری شد کلیه آزمایشات و آنالیز نمونه به روش کتاب استاندارد آزمایشهای آب و فاضلاب انجام شد نتایج این تحقیق نشان داد که فرایند انعقاد و لخته سازی متداول با کلرور فریک در شرایط بهینه حداکثر حدود 45 درصد COD را حذف می نماید. ترکیب فرایند پیش تصفیه با فرایندهای پیش تصفیه راندمان حذف را بطور قابل توجهی افزایش می دهد بطوریکه راندمان حدف COD در شرایط یکسان در سه فرایند فنتون فتوفنتون و فنتون اصلاح شده به ترتیب 89 ، 85/45 و 81/82 درصد بود.