سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرجان نیکودل – دانشجویان کارشناسی ارشد بیابان زدایی
احمدرضا صفایی قهنویه –
سعید سلطانی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
میلاد جاجرمی زاده – دانشجوی دکتری

چکیده:

مدلهای متعددی جهت مدلسازی هیدرولوژیکی حوزه های آبریز وجود دارد که با توجه به قابلیت های این گونه مدلها و شرایط توپوگرافی و آب و هوایی و وسعت منطقه مورد نظر مدلمناسب انتخاب می شود دراین تحقیق از مدل SWAT جهت مدلسازی هیدرولوژیکی منطقه مورد مطالعه استفاده شده است و واسنجی و اعتبارسنجی با استفاده از اندازه گیری های شدتجریان در ۳ ایستگاه اسکندری سد تنظیمی زاینده رود و پل زمان خان بین سالهای ۲۰۰۵-۱۹۹۴ انجام گردید هدف اصلی ارزیابی عملکرد مدل sWAT دررابطه با شبیه سازی دبی جریان رودخانه زاینده رود می باشد و با توجه به پارامترهای ضریب همبستگی R2 درمرحله واسنجی برای ایستگاه های اسکندری سدتنظیمی و پل زمان خان به ترتیب ۵۱/۴۹ و ۷۸/۱۷ و ۸۰/۶۵ درصد قابل قبول ارزیابی گردید درمرحله اعتبار سنجی مقادیر ضریب همبستگی R2 ایستگاه های فوق به ترتیب ۵۱٫۸۱ و ۷۶٫۱۵ و ۷۴٫۷۴ درصد برآورد شدند بهترین نتایج درایستگاه پل زمانخان و ضعیف ترین نتایج درایستگاه اسکندری بدست آمده است.