سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم حضرتی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
رضا دهقانزاده ریحانی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تبریز
امیرحسام حسنی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم آزاد اسلامی واحد علوم ت
امیرحسین جاوید – دانشیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

تخلیه فاضلابهای بیمارستانی بدون تصفیه به شبکه جمع آوری فاضلاب شهری به دلیل ماهیت الاینده های موجوددر آن می تواند موجب آلودگی منابع آب پذیرنده در پایین دست گردد هدف از این مطالعه ارزیابی قابلیت استفاده از فرایندهای تلفیقی پیش ازن زنی و انعقاد و لخته سازی با منعقد کننده پلی آلومینیوم کلراید PAC جهت تصفیه فاضلاب بیمارستانی می باشد این مطالعه درمقیاس آزمایشگاهی توسط دستگاه جارتست برای فرایند انعقاد با استفاده از ماده منعقد کننده PAC در مقادیر 200-5mg/Lit و پلی الکترولیت در مقادیر mg/Lit2-01 و مولد ازن با ظرفیت 19/8gO3/h و دریک راکتور ازن زنی با حجم یک لیتر انجام گرفت پارامترهای TSS COD BOD5 قبل و بعد از فرایندهای مزبور مطابق با روشهای استاندارد برای آزمایشهای آب و فاضلاب اندازه گیری شدند نتایج نشان داد که PAC با غلظت 200mg/Lit همراه با پلی الکترولیت با دوز 1mg/Lit می تواند راندمان های حذف TSS BOD5 COD را به ترتیب به 50، 81و84 درصد برساند پیش ازوناسیون برای مدت زمان تماس 15 دقیقه راندمان حذف TSS BOD5 COD را در فرایند انعقاد و لخته سازی به ترتیب به 54، 87، 89 درصد افزایش داد براساس نتایج نهایی این تحقیق تلفیق پیش ازن زنی و فرایند انعقاد و لخته سازی می تواند برای پیش تصفیه یا حتی تصفیه نهایی فاضلابهای بیمارستانی مورد استفاده قرار گیرد.