سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد آذری – بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
خسرو فرمنش – دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رامین ابراهیمی – بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

در تحقیق حاضر رفتار تغییر شکل گرم آلیاژ Ti-8Al-1Mo-1V توسط آزمایش فشار گرم مورد ارزیابی قرار گرفته است . عملیات ترمومکانیکی اعمال شده شامل دو مرحله بوده که در مرحله اول تمامی نمونه ها در ناحیه تک فازی بتا، با نرخ کرنش (فرمول در متن اصلی نقاله) ۰C 1020 تحت کرنش دهی به میزان ۰/۳ قرار گرفتند . در مرحله دو م عملیات ، در نواحی دوفازی آلفا و بتا ، میزان کرنش ۰/۳ در محدوده دمایی ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد در نرخ کرنش های (نرخ کرنش ها د رمتن اصلی مقاله) بر روی نمونه ها اعمال شد . منحنی های تنش- کرنش حقیقی اصلاح شده برای نمونه های مذکور رسم شد و ضریب حساسیت تنش به نرخ کر نش در دماهای متفاوت بدست آمد . به منظور تکمیل اطلاعات بدست آمده مطالعات ریزساختاری در جهت محور طولی نمونه ها توسط میکروسکوپ نوری صورت گرفت . منحنی های تنش – کرنش در نرخ کرنش های متفاوت دلالت بر حساسیت بالای تنش جریان در این آلیاژ نسبت به نرخ کرنش دارد . با افز ایش دما و یا کاهش نرخ کرنش تنش جریان کاهش می یاب د. در ناحیه دوفازی آلفا – بتا مکانیزم حاکم بر تغییر شکل گرم بازیابی پویا و در ناحیه تک فازی بتا، ابر مومسانی توسط لغزش مرز دانه ای می باشد.