سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدعلی فیروزیان – دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران، اهواز
سعید ملکی – دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران، اهواز
یوسف تازش – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران، اهواز
امیر بسطامی نیا – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد

چکیده:

مشارکت یکی از مفاهیم عمده و اصلی توسعه پایدار به شمار می رود، از این رو مدیران شهری همواره سعی کرده اند تا باجلب مشارکت مردمی به اهداف خود در زمینه مدیریت بهینه شهر به بهترین نحو ممکن نائل آیند. با توجه به اهمیت مشارکت مردم در مدیریت، مطلوب شهر، هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان مشارکت شهروندان شهر سی سخت در مدیریت شهری و همچنین شناسایی مفاهیم، مزایا و موانع و ارائه راهکارهایی در جهت جلب مشارکت شهروندان برای بهبود مدیریت شهر می باشد. روش جمع آوری اطلاعات بر مبنای کتابخانه ای، اسنادی و نیز میدانی (پرسشنامه ای)، و نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش مطالعه اسنادی- تحلیلی و پیمایشی بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق کندال، رگرسیون چند متغیره و اسپیرمن است. با توجه به نتایج پرسشنامه، مشخص شد بیشتر شهروندان معتقد بودند که می توانند با مشارکت در مدیریت شهری تأثیر گذار باشند. هر چه میزان رضایتمندی افراد از خدمات رسانی مدیران شهری بیشتر باشد، به همان میزان تمایل به مشارکت در مدیریت شهری افزایش می یابد. از سوی دیگر میزان احساس مالکیت و وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهروندان بر مشارکت نیز نقش تعیین کننده دارد.