سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی قهرمانی برانقار – کارشناس ارشد دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک
مرتضی موسی خانی – دانشیار دانشکده مدیریت
حسن حاله – استادیار دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک

چکیده:

شناسایی فرایندهای مدیریت فناوری اطلاعات و ارزیابی سطح بلوغ آنها اولین و یکی از اساسی ترین اقدامات جهت بهخدمت گرفتن فناوری اطلاعات و بهبود آن می باشد چارچوب COBIT یکی از معدودترین کامل ترین و معتبر ترین چارچوبهایی است که به معرفی این فرایندها 34 فرایند در 4 حوزه که همراستا با اهداف کسب و کار می باشد پرداخته و یک سری معیارهای کنترلی 6 معیار را جهت ارزیابی آنها ارایه میکند از سوی دیگر آنچه که مهم جلوه می کند ارزیابی این فرایندها و رتبه بندی اهمیت آنها می باشد تا مشخص گردد که سازمان باید به کدام یک توجه بیشتری داشته باشد بدین منظور می توان از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره استفاده کرد. یکی ازا ین روشها که یک روش قوی تصمیم گیری در حل مسائلی که دارای معیارهای کیفی و کمی هستند فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP می باشد.