سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صدیقه عباس آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
همایون موتمنی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

به منظور ارزیابی کمی قابلیت اطمینان نرم افزار یک مدل قابلیت اطمینان مولفه مبتنی برشبکه پتری تصادفی SPN ارایه شده است زنجیره مارکوف متناظر با مدل SPN مولفه به دست م یآید و روش ارزیابی کمی قابلیت اطمینان ارایه میشود سپس مقدار قابلیت اطمینان طبق توزیع احتمال تجمعی زنجیره مارکوف بهدست م یآید یک مطالعه موردی کاربردی بودن این روش را نشان میدهد.