سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر معروفی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد
اسدالله احمدی خواه – اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
محمدهادی پهلوانی –
نادعلی باقری – اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

دراین تحقیق به منظور بررسی تغییرات مولکولی 13لاین موتانت برنج نسل M3 حاصل ازجهش زایی با ماده شیمیایی EMS و مقایسه آنها با لاین مادری غیرموتانت رقم نداازنشانگرهای ISSR تولید شده بوسیله 21آغازگر استفاده شد درکل 96 مکان ژنی امتیاز دهی شدند که از این تعداد 74 مکان 77/08 درصد چند شکلی نشان دادد بیشترین مقدار شاخص PIC مربوط به اغازگر ISSR16 با مقدار 0/4998 ,وکمترین آن مربوط به آغازگر ISSR20 با مقدار 0/2448 و درکل متوسط PIC برای تمام آغازگرها 0/4234 بدست آمد میانگین تنوع ژنی نئی 30درصد و میانگین شاخص اطلاعات شانون 43/96 درصد و میانگین تعدادالل های موثر 1/53 بود شبیه ترین لاین موتانت به رقم مادری ندا موتانت MT198 با 77/02 درصد شباهت و متفاوت ترین لاین موتانت با رقم مادری ندا لاین MT22 با 56/25 درصد شباهت شناخته شد بیشترین تشابه ژنتییک 82/29 درصد بین لاین MT118 بالاین MT-A و کمترین تشابه ژنتیکی 47/92 درصد بین لاینهای MT-A و MT149 محاسبه شد