سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آرش عظیمی دستگردی – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
فخرالدین اشرفی زاده – استاد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد رضا طرقی نژاد – دانشیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان
فرهاد شهریاری – دکترای مهندسی مواد، پژوهشکده فولاد- دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

عرضه ورقهای گالوانیزه با عیوب ظاهری کمتر، همواره مورد توجه تولید کنندگان بوده است. به همین علت، شناسایی منشأ عیوب و برآورد خسارت ناشی از تأثیر منفی آنها بر خواصکیفی ورق گالوانیزه از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این پژوهش برجستگی ورق گالوانیزه پیوسته تولیدی شرکت فولاد مبارکه به عنوان یک عیب رایج مورد مشخصه یابی متالورژیکی قرار گرفته و تأثیر آن بر مقاومت خوردگی و خواص مکانیکی ورق ارزیابی شده است. کیفیت سطح پوشش و مشخصات ریزساختاری آن به وسیله میکروسکوپ الکترونی مجهز به سامانه آنالیز شیمیایی بررسی شد. یافته های تحقیق نشان داد که دلیل عمده بروز عیب، چسبیدن تراشه ها و ذرات فلزی به سطح ورق و تشکیل پوشش روی آنهاست. رفتار خوردگی با استفاده از آزمون پاششنمک و خواص مکانیکی با استفاده از آزمون کشش تعیین شد. نتایج نشان داد که زمان رسیدن به شوره قرمز نمونه های دارای برجستگی در مقایسه با نمونه های سالم بسیار کوتاهتر است. آزمون کشش نمونه های دارای برجستگی در مقایسه با نمونه های سالم تغییر چندانی در خواصمکانیکی این ورقها نشان نداد.