سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین اسمعیلی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ی مهندسی شیمی و نفت، گروه مهندسی پلیمر
احمد رمضانی سعادت آبادی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ی مهندسی شیمی و نفت، گروه مهندسی پلیمر
عبدالحسین آقاجان – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده ی مهندسی شیمی و نفت، گروه مهندسی پلیمر

چکیده:

در این تحقیق ب ه منظور انتخاب مدل یا مدلها یی بر ای پیش بینی خواص الاست یسیته ی کامپوزیتهای ذره ای اپوکسی پر شده با دی اکسید تیتان یوم ، ابتدا تعداد ی از مدلهای موجود برای پیش بینی خواص الاستیسیته ی سیستم های پرشده ، که از کارا یی بالاتر ی بر ای این منظور برخوردار بوده اند، گزارش شده و پ یش بینی های کل ی آنها مورد تجز یه و تحل یل قرار گرفته است . سپس نمونه های کام پوزیتی از رز ین اپوکس ی با درصدها ی حجم ی مختلف از رنگدان ه ی د ی اکس ید ت یتانیوم ( تا ۱۵ درصد حجم ی) ساخته شده و آزمایش های لازم برای تعیی ن مدول الاست یس یته ی کشش ی و فشار ی بر رو ی آنه ا انجام شده است. پس از آن داده های تجربی با پیش بینی های مدلهای مختلف مقایسه شده و در نهایت مدلهای با کارایی بهتر گزارش شده اند.