سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احسان اله تاجیک جلالی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
افشین سلطانی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ابراهیم زینلی –
حسین عجم نوروزی – دانشگاه آزاد گرگان

چکیده:

مصرف بی رویه سوختهای فسیلی انتشارگازهای گلخانه ای و اثراتز یست محیطی ناشی ازآن را درپی داشته است بنابراین تلاشها بران است که مصرف انرژی بویژه سوختهای فسیلی تاحدامکان کاهش یابد برای انجام این تحقیق 15مزرعه گندم درمنطقه کردکوس استان گلستان انتخاب شد مزارع در5 روستا و درمساحت های مختلف ازنظر سطح مکانیزاسیون درسه سطح کاشت با سانتریفیوژ بذرپاش خطی کار و کمبینات که هرسطح خود به 5 مزرعه تقسیم شد آنالیز داده ها درسه بخش مصرف سوخت انرژی سوخت مصرفی و تولید گازهای گلخانه ای ناشی ازسوخت مصرفی صورت گرفت میزان مصرف سوخت درسه روش کاشت سانتریفیوژ خط کار و کمبینات به ترتیب با میانگین 132و130و99 لیتر درهکتار و همچنین انرژی حاصل از آن با ترتیب با میانگین 5066/5و4864/4و3777/9 مگاژول درهکتار بود بررسی ها نشان داد که عملیات تهیه بستر درهر سه روش سانتریفیوژ خطی کار و کمبینات بالاتری سهم به ترتیب 69/2و65/5و44/7 درصد درمصرف سوخت داشته است.