سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پگاه شیخی – گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
سیدفرهاد صابرعلی – دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام

چکیده:

به منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف تراکم سوروف و مقادیر کود نیتروژن بر درصد جذب نیتروژن دانه و ریشه لوبیا ازمایشی در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در چهار سطح کوددهی نیتروژن (اوره) شامل عدم کوددهی، 50، 100 و 200 درصد نیاز کودی گیاه به عنوان سطوح عامل اصلی و سه تراکم مختلف سوروف شامل صفر (شاهد)، 2 (کمترین تداخل)، 20 (بیشترین تداخل) بوته در متر ردیف به عنوان سطوح عامل فرعی تعیین شد. نتایج نشان داد بیشترین جذب نیتروژن سوروف در شرایط تراکم 2 بوته علف هرز سوروف بود و با افزایش تراکم بوته سوروف میزان نیتروزن در آن کاهش پیدا کرد. اثر تراکم علف هرز بر روی نیتروژن برگ سوروف در مرحله رسیدگی سطح احتمال 1% معنی دار گردید. اما تأثیر هیچ کدام از فاکتورهای مورد مطالعه بر نیتروژن سوروف (در مرحله غلاف دهی بوته های لوبیا) معنی دار نبود. مقایسه میانگین نیتروژن برگ سوروف در مرحله رسیدگی لوبیا نشان داد که بیشترین جذب نیتروژن سوروف در شرایط تراکم 2 بوته علف هرز سوروف بود و با افزایش تراکم بوته سوروف میزان نیتروژن در آن کاهش پیدا کرد.