سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد گلباشی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
عادل اسدزاده – کارشناسارشد علمی پژوهشی پردیسابوریحان
محمدحسین شریعتمداری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند
مهدی ضرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه زابل

چکیده:

بمنظور بررسی واکنش جوانه زنی و رشد گیاهچه ای ارقام کنجد نسبت به تنش شوری آزمایشی در سال ۱۳۸۸ بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاًتصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران به اجرا در آمد. این آزمایش دارای ۲ فاکتور بودکه فاکتوراول شامل رقم در ششسطح وسطوح مختلف شوری در چهارسطح با پتانسیل های آب مقطر ۰/۳-، ۰/۵- ، و ۱- مگاپاسکال بعنوان فاکتوردوم درنظر گرفته شدند.نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده هانشان دادکه ارقام مختلف، سطوح متفاوت تنش وهمچنین اثرمتقابل رقم*تنش برای کلیه صفات موردارزیابی درسطح احتمال ۱%معنی دار می باشد. تنها بین ارقام ازنظر شاخص جوانه زنی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. مقایسه میانگین با روش چنددامنه ای دانکن نشان داد که رقم tn234 در مورد صفاتطول ریشه چه، نسبت طول ریشه چه به ساقه چه، طول گیاهچه، بنیه بذر، برترین رقم می باشد.