سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

اکبر حسابی – دانشجوی دکتری زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

با توجه به اینکه قرار است رشته زبانشناسی در مقطع کارشناسی در دانشگاه ها ارائه گردد، در مقاله حاضر به بررسی چگونگی معرفی این رشته با توجه به محتوای کتاب های زبان فارسی مقطع دبیرستان و میزان تاثیرگذاری این روش بر آگاهی و ایجاد انگیزه در دانش آموزان این مقطع پرداخته شده است . در این راستا ابتدا نگاهی اجمالی به مطالب مربوط به زبانشناسی و چگونگی مع رفی آن در کتاب های یاد شده د اشته ایم، سپس نمون ه آماری شامل صد نفر از دانش آموزان مقاطع سوم و پیش – دانشگاهی ناحیه چهار اصفهان به صورت تصادفی انتخاب و از آنها خواسته شد تا به پرسشنامه ای پاسخ دهند و سپس پاسخ ها تحلیل شد . در انتها نقاط قوت و ضعف نقد شد و راهکارهای ی جهت آشنا نمودن بیشتر دانش آموزان ارائه گردید . در انتها پیشنهاد هایی جهت ارتقاء جایگاه آن و آشنایی بیشتر دانشگاهیان، پژوهشگران و متخصصان رشت ه های مختلف با این رشته و اهداف و کاربردهای آن ارائه گردید که هر کدام نیازمند بررسی دقی قتر از سوی علاقه مندان می باشد