سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مائده روزخوش – کارشناس ارشد محیط زیست- ارزیابی و آمایش سرزمین، دانشگاه آزاد اسلامی وا
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد – دانشیار، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی، دانشگاه ع
مهدی احمدی – استادیار، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی، دانشگاه ع

چکیده:

کشور ایران رتبه ۷ را در انتشار گازCO2حاصل از احتراق سوخت در جهان به خود اختصاص داده است. ایستگاه های تقویت فشار گاز به دلیل داشتن منابع آلاینده مختلف سبب انتشار مقادیر زیادی از گازهایCO2وCH4می شوند که باعث آسیب به محیط زیست و تغییر در شرایط آب و هوایی خواهند شد. هدف از انجاماین تحقیق ارزیابی میزان انتشار گازهای گلخانه ای ((CH 4 CO2در یک ایستگاه منتخب تقویت فشار گاز آسماری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ایران می باشد. در این تحقیق از روش ضریب انتشار ارائه شده بهوسیله سازمان های مختلف برای تعیین میزان انتشار گازهایCH و 4 CO2از منابع استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده، کل میزان انتشار گازCO2از واحد منتخب برابر با1825/533تن در روز و کل میزان انتشار گازCH4 2/473 تن در روز می باشد. در بین منابع آلاینده در منابع احتراقی ثابت، توربین ها بیشترین میزان انتشارCO2و در منابع خروج گاز (فعالیت های تعمیر و نگهداری)، بیشترین میزان انتشارCH4 به کمپرسورها تعلق می گیرد