سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی آراسته – دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده شهرسازی
سینا شهاب – دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، دانشکده شهرسازی
صادق سهیلیپور – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده شهرسازی و معماری

چکیده:

محله یوسف آباد تهران یکی از پرتراکم ترین نواحی مسکونی شهر تهران است که در منطقه 6 واقع شده است. طبیعتاً بنا به حجم وسیع کاربری مسکونی در این منطقه، از یک طرف، میزان تولید زباله خانگی در آن بیش از سایر نقاط و از طرف دیگر تمیز نگه داشتن محیط مسکونی و راضی نگه داشتن ساکنین آن از سیستم جمع آوری زباله، بیش از سایر نقاط اهمیت و ضرورت دارد. این تحقیق از دو مرحله تشکیل شده است: مرحله اول در پی آن است که میزان رضایت شهروندان این محله را نسبت به سیستم جدید مکانیزاسیون جمع آوری زباله بسنجد و از این طریق موفقیت این طرح را ارزیابی کند. تکنیک مورد استفاده در این تحقیق، آزمون مک نمار است. نتایج آزمون مک نمار در مرحله اول نشان میدهد که شهروندان محله یوسف آباد تهران به طور کلی از سیستم جمع آوری مکانیزه زباله نسبت به سیستم قبلی جمع آوری راضی ترند. در مرحله دوم، آزمون مک نمار به گونه دیگری مطرح شده است. در این مرحله میزان مشارکت مردم در طرح تفکیک از مبدأ شهرداری تهران در زمان حال و آینده ( در صورت تامین یک شرط مهم از سوی شهرداری ) ارزیابی شده است. این شرط، سهیم نمودن ساکنان از سود حاصل از بازیافت و تامین نیازهای ضروری ساکنان به کمک شهرداری و از طریق اموری که به نوعی به شهرداری وابستهاند، میباشد. نتیجه آزمون مانند آزمون اول مثبت است؛ یعنی در صورت تامین این شرط، مشارکت ساکنان در طرح تفکیک از مبدأ افزایش خواهد یافت. بنابراین مدیریت شهری میتواند به منظور ارتقا کارایی مدیریت پسماندهای شهری این شرط مهم را در سیستم مدیریت پسماند لحاظ کند تا با این کار هم رضایت شهروندان را ارتقا دهد و هم مردم به گونه ای بخش عظیمی از این مدیریت را عهدهدار شوند تا از این طریق، همه شهروندان و مدیران بتوانند در این چرخه پایدار زیست محیطی، نقش عمدهای را بازی کنند.