سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

غلامعلی خمر – استادیار و عضو هیئتعلمی گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه زابل
علی تاجیکی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری دانشگاه زابل

چکیده:

امروزه مشارکت شهروندی به عنوان عامل مؤثری در مدیریت شهری بیان می شود و نقش مؤثری در کیفیت بخشی زندگی شهروندان وایجاد تعادل در نیازهای آنان دارد و در طرح و برنامههای نوین برنامه ریزی و مدیرین شهری جهانی مشارکت بهرهوران شهری جایگاه خاصی برخوردار است. واقعگرایانه و آگاهانه بودن انتظارات شهروندان و خواستهها و منافع آنان و چگونگی دستیابی به این امکانات تنها از طریق مشارکت امکانپذیر میباشد و در فرآیند توسعه شهری، اهداف آن در قالب چشمانداز توسعه شهری تحقق می بابد و در این میان نقش مشارکت کنندگان شهری در این سند توسعه شهر دارای اهمیتی شایان و ضرورت اساسی در برنامهریزی و مدیریت شهری است. تدوین چشمانداز توسعه بر مشارکت عمومی اجتماع شهری تکیه دارد و به همکاری همه نهادهای خصوصی و دولتی و به ویژه شهروندان نیاز دارد تا از طریق این دیدگاه مشارکتی ذینفعان و برنامهریزان و مدیران نسبت به یکدیگر، پویایی شهر شکل گیرد و مشکلات و مسائل شهری از طریق این مشارکت نظاممند برطرف شوند. از این رو این تحقیق به ارزیابی نقش بهرهوران شهری بندرعباس در چشمانداز توسعه شهر میپردازد و با توجه به این هدف و بر اساس روش توصیفی تحلیلی و استفاده از مدل آماری مرتبط با موضوع تحقیق، نقش مشارکت – کنندگان بندرعباس را مورد بررسی قرار میدهد. نتایج حاصل از تحلیلهای تحقیق که با اطمینان 59 % صورت گرفته است نشان میدهد سطح خطا برابر0/05 میباشد و به عبارت دیگر سطح خطاα=5% است. لذا چنانچه مقدار آماره آزمون مقدار معناداری یا همان PValue از سطح خطا کوچکتر باشد، فرض صفر رد خواهد شد و ادعای آزمون یعنی فرضیه پژوهشی مربوط تائید خواهد شدکه بهرهوران شهری بندرعباس نقش مؤثری در چشمانداز شهر خود دارند و معنادار ارزیابی میشود.