سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی فرهنگ عفاف و حجاب

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

خدیجه خاتون خاکی – کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز و دبیر آموزش و پرورش
علی وطنی – کارشناس ارشد علوم اجتماعی، مدرس دانشگاه فرهنگیان گرگان و دبیر آموزش و پرورش
محمدعلی ندافی – دانشجوی دکتری کارآفرینی فناوری، مدرس دانشگاه فرهنگیان گرگان و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز و اق قلا و دبیر آموزش و پرورش

چکیده:

هدف کلی از این تحقیق شناسایی نگرش دانش آموزان دوره متوسطه شهر گرگان در خصوص حجاب و عفاف بوده که برای دستیابی به این هدف محوری، از روش پیمایشی استفاده گردید. نمونه آماری 246 دانش آموز در سال تحصیلی 91-90 بوده که اطلاعات از طریق پرسشنامه محققین ساخته که از اعتبار و روایی قابل قبولی برخوردار بود جمع آوری و پس از ورود داده ها به محیط نرم افزار رایانه ای spss 18 از آمار توصیفی استنفاده گردید که مهمترین نتایج حاصله نشان می دهد نسبت شناخت درست دختران در مقایسه با پسران در خصوص سوالات عفاف و حجاب بیشتر می باشد. شناخت درست دانش آموزان متوسطه روستا نشین در مقایسه ی با دانش آموزان شهرنشین در خصوص سوالات عفاف و حجاب بیشتر می باشد. بیشترین شناخت دانش آموزان از عفاف و حجاب به رشته های علوم تجربی (77/6 درصد) و ریاضی فیزیک (75/6 درصد) و کمترین آن به رشته کاردانش (54/3 درصد) اختصاص داشته است. همچنین به ازای افزایش سطح تحصیلات میزان شناخت درست دانش آموزان از سوالات عفاف و حجاب بیشتر شده است. برای سنجش آزمون فرضیه های تحقیق و تشخیص رابطه بین دو متغیر از آزمون کااسکوئراستفاده شد که تجربه و تحلیل داده ها در سطح 95 درصد نشان داد بین متغیرهای مستقل تحقیق (جنسیت، محل سکونت، رشته تحصیلی و پایه تحصیلی دانش آموزان و نسبت آگاهی آنان در خصوص عفاف و حجاب رابطه وجود دارد.