سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در تولید گیاهان با منشاء روغنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ریحانه پژوهشگر – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محسن نبوی کلات – استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سمیرا صبوری راد – دانشجوی دکتری زراعت دانشگاه فردوسی مشهد
سلمان شوشتریان – کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه شیراز

چکیده:

کلزا با نام علمی(Brassica napus L.) از مهمترین گیاهان روغنی است که مقام سوم از لحاظ میزان تولید را در دنیا دارا می باشد. یکی از راه های بهبود جوانه زنی و استقرار گیاهچه در شرایط رطوبت کم و دمای پایین پرایمینگ بذر است. بمنظور ارزیابی تاثیر هیدروپرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی ارقام مختلف کلزا (اکاپی، زرفام، هایولا) آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با سه تکرار انجام شد. زمان های مختلف پرایمینگشامل ۱۲ و ۲۴ ساعت از طریق غوطه ور شدن در آب مقطر انجام شد. عدم آبنوشی به عنوان شاهد مورد استفاده قرار گرفت. جوانه زنی استاندارد پس از گذشت زمان های ذکر شده و دوره ایجاد تعادل رطوبتی انجام شد. صفات مورد بررسی عبارت از درصد جوانه زنی، وزن تر گیاهچه، وزن خشکگیاهچه و صفت بنیه بذر بودند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد هیدروپرایمینگ اثر معنی داری بر درصد جوانه زنی ارقام نداشت.تنها رقم زرفام تیمار هیدروپرایمینگ ۲۴ ساعت باعث افزایش صفت بنیه بذر شد. در ارتباط با وزن تر گیاهچه پرایمینگ ۱۲ ساعت در رقم هایولا و تیمار پرایمینگ ۲۴ ساعت باعثافزایشوزن تر گیاهچه در رقم اکاپی و زرفام شد هر چند از لحاظ آماری اختلافمعنی داری مشاهده نشد. تیمار پرایمینگاثری بر وزن خشکگیاهچه در هیچ یکاز ارقام نشان نداد. ارقام زرفام و هایولا در تیمار ۱۲ ساعتو رقم اکاپی در تیمار ۲۴ ساعت بیشترین طول ریشه چه را نشان دادند. بیشترین طول ساقه چه در ارقام زرفام و اکاپی ۲۴ ساعتو در هایولا در تیمار ۱۲ ساعت مشاهده شد.