سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

علیرضا بهدادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
افشین سلطانی – استادان گروه زراعت دانشگاه منابع طبیعی گرگان
ابراهیم زینلی –
حسین عجم نوروزی – استاددانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

به منظور ارزیابی وضعیت تغذیه نیتروژنی و تعیین اثرمدیریت زراعی برشاخص تغذیه نیتروژن نسبت غلظت نیتروژن درگیاه به حالت مطلوب آن درمزراع کلزا شهرستان گرگان آزمایشی بصورت آشیانه ای و درقالب طرح کاملا تصادفی درسال زراعی 89-88 انجام شد دراین ازمایش 15مزرعه درسه سطح مدیریتی خوب متوسط ضعیف بررسی شدند براساس نتایج بدست آمده کلیه سطوح مدیریتی و مزارع داخل آنها ازنظر شاخص تغذیه نیتروژن درسه مرحله نمو ساقه رفتن ظهور جوانه زرد و خورجین دهی اختلاف معنی دار P<0.01 داشتند. دراین آزمایش باوجود آنکه مقادیر شاخص تغذیه نیتروژن درمزارع با سطح مدیریت خوب بالاتر ازدیگرسطوح مدیریتی بود امادرطول فضول رشد و درهرسه سطح مدیریت میزان این شاخص کمتر ازیک اندازهگیری شد که نشان میدهد رشد و عملکرد گیاه با کمبود نیتروژن مواجه بود.